Raja Yoga

Raja Yoga - Soul Coach

Sức mạnh quyết định

Lựa chọn. Cam kết. Lựa chọn. Cam kết. Khi ta biết mình cần phải học hỏi, nó như thể là không có sự lựa chọn. Ta phải học hỏi. Ta phải hành động theo sự hiểu biết của mình, tin tưởng vào bản thân… Đôi khi ta không biết quyết định của ta sẽ đưa ta đến đâu.

Nhưng, cũng giống như chiếc la bàn luôn chỉ về hướng Bắc, ta cũng phải đi theo mục tiêu thực sự của mình bằng lòng quyết tâm, niềm tin… và sự khiêm nhường. Và, khi tham gia vào khóa học cuộc đời, ta thu thập sự thông thái và ta thay đổi.

Đây là sức mạnh của sự cam kết. Nó có liên quan đến sức mạnh phân định và cộng hưởng từ sức mạnh này. Nếu sức mạnh phân định được vận dụng tốt, thì sức mạnh quyết định sẽ dễ dàng hơn. Con người thường biết hành động nào là tốt nhất, họ có thể chắc chắn, nhưng họ không có sức mạnh để hành động theo sự hiểu biết ấy. Họ đang đứng trước sức mạnh quyết định.

Sức mạnh phân định là một quá trình suy xét nội tâm, trong khi sức mạnh quyết định thì biểu lộ ra ngoài. Người sử dụng sức mạnh này đang khẳng định rằng “Tôi tin tưởng bản thân mình; tôi biết chắc hành động của tôi là đúng và sẽ mang lại thành công. Tôi đã sẵn sàng đứng trước sự lựa chọn của mình, cho phép và chịu trách nhiệm về hậu quả. Tôi sẽ đứng một mình nếu cần. Tôi tin rằng tôi đang hành động chính xác”.

Để hành động dứt khoát và tiến lên phía trước, đôi khi bạn là người duy nhất sẵn sàng làm như vậy, đòi hỏi sức mạnh phi thường ở bên trong.
Sẽ có những lúc cần phải suy xét nội tâm và truy cập vào sức mạnh phân định để đảm bảo lựa chọn này vẫn còn đúng.

Cân bằng… Thông thái… Dâng nộp… Tin tưởng…

Bài tập – Sức mạnh quyết định
Sự tĩnh tại và tách rời hỗ trợ bạn như thế nào trong việc đưa ra quyết định chính xác?